Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

16. Lean Healthcare – Ett personcentrerat utvecklingsarbete


Tider: 09:00 – 17:00 på Clarion Hotel Arlanda

Bättre vård och omsorg till de mest sjuka kan sänka kostnaderna inom hälso- och sjukvården med miljarder – är det möjligt?

Hälso- och sjukvården och omsorgen har av tradition varit indelat i olika kompetens- och ansvarsområden som genom ofta omständiga samverkansformer och komplicerade ersättningsmodeller ska förmås att samverka kring patienter och brukare. Detta sätt att organisera branschen blir särskilt komplicerat när det gäller patientgrupper med stora behov – och det är ett ineffektivt arbetssätt.

Hittills har processutveckling och leanbaserat utvecklingsarbete inom Norden främst utförts inom sjukhusklinker samt inom avgränsade diagnosgrupper och behandlingsprocesser – vad händer när utgångspunkterna redesignas utifrån patientens övergripande behovsbild, och när processerna utvecklas på en övergripande systemnivå utifrån en optimal ”patientresa” genom vård- och omsorgsverksamheterna? Utvärderingar av dessa angreppssätt i flera länder har visat på möjligheter att realisera resursvinster med upp till 50% eller mer samtidigt som kvaliteten ökar.

Workshopen
Denna workshop syftar till att kombinera grunderna i Service Management (tjänstedesign med organisatorisk påverkan) med ett leanbaserat arbetssätt utifrån person/patientcentrering. Kombinationen av dessa metoder utifrån en ideal design skapar möjligheter till optimala tjänsteförmedlingsprocesser för grupper med stora behov av hälsa, vård och omsorg. Kunskaper och utgångspunkter i workshopen kommer att bygga på främst nordiska erfarenheter inom området.

Workshopen kommer att innehålla följande moment:

  • Presentation av grunderna inom Service Management samt resultat av den nationella studien ”Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte”.
  • Fördjupning inom personcentrerade arbetssätt med erfarenheter från de nordiska länderna
  • Gruppdiskussioner kring olika valda patient/brukargrupper för vilka ideal design utvecklas på tvärs över vård- och omsorgsverksamheterna
  • Sammanfattande diskussioner om potentialer och angreppssätt för att kunna införa dessa lovande arbetssätt inom hälso- och sjukvården och omsorgen och i andra komplexa tjänstebranscher

Workshopen ska bidra till följande resultat:

  • Utökade kunskaper om möjligheterna att kombinera leanrelaterat arbete med Service Management och personcentrerat utvecklingsarbete
  • Insikt i nationellt ledande exempel av best practice inom området
  • Överblick av metoder och angreppssätt som kan överföras till den egna verksamheten
  • En god portion inspiration!

För dig som
Workshopen vänder sig till alla som arbetar med tjänsteutveckling oavsett bransch. De angreppssätt som exemplifieras inom hälso- och sjukvården och omsorgen är relevanta även för andra komplexa tjänstebranscher där många olika producentaktörer kan samverka på nya sätt för att nå högre värdeskapande inom såväl privat som offentlig sektor.

Du möter
Workshopen leds av Dag Norén, Implement, som har bakgrund inom applicerad tjänsteforskning och med en lång erfarenhet från tjänstedesign och personcentrerat utvecklingsarbete.

Viktiga kunskaper och erfarenheter inom området kommer att lyftas in genom casebaserade presentationer och diskussioner tillsammans med representanter från Karolinska Universitetsjukhuset i Sverige, Rigshospitalet i Danmark och Drammens sjukhus i Norge.

Janecke Greenwood, processutvecklare Drammens sykehus, Vestre Viken.
Jörn-Einar Rasmussen, ortoped och avdelningschef Ortopedi och Akutmottagningen, Drammens syrehus.
Bent Ottesen, projektdirektör Juliane Marie Centret, Rigshospitalet
Eva Flock-Lindahl och Cecilia Karlens, Sektionen för Värdebaserad vård, Strategisk Sjukvårdsutveckling och Vårdproduktion, Karolinska Universitetssjukhuset

Plats
Workshopen genomförs på Clarion Hotel Arlanda Airport

Fördjupad information
Visionsskriften ”Hälso- och sjukvårdens och omsorgens viktiga paradigmskifte” kan laddas ner här

 

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.