Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

3. SÄS SPÅR 3


Avresa från Grand Hotel kl. 10.30.
Studiebesöket startar kl. 11:00 och avslutas ca 17:00.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 10:50 på SÄS. Ingång 1 – huvudentrén.

Här finner du huvudentrén – Huvudentré

Del 1: Metod för att förutsäga vårdplatsbehovet

Under 2014 har ett underlag för vårdplatsdimensionering och kapacitetsberäkning utvecklats baserat på 477000 diagnossatta vårddygn uppdelat på 3523 diagnoser. Resultatet är en tydlig bild av vårdplatsbehovet inklusive årstidsvariationen som nu används i planeringen av vården. Vi tror att detta är en unik modell för beräkning av vårdplatsbehov i sjukvården. Under studiebesöket kommer vi att berätta mer om metoden och visa hur den används i vårdplatsarbetet kopplat till daglig styrning.

Du möter: Monica Hjelmgren, verksamhetschef, Fredrik Hansson, logistiker, Joakim Gedda, utvecklingsledare
Studiebesök: Akutmottagningen

Del 2: Styrning och ledning – tillgång av röntgen

På bild- och funktionsmedicin planeras röntgenverksamhet på kort och lång sikt, översiktligt och i detalj. Planeringen säkerställer att man undviker suboptimering och undanträngningseffekter och den utgår från behovet hos kund/patient. Arbetssättet innebär dagliga korta avstämningar och veckovisa planeringsmöten för att säkerställa samordnad planerad och akut röntgenverksamhet med rätt kompetens för varje tillfälle. Under studiebesöket berättar vi mer om planeringen och du kommer att se hur styrtavlan används.

Du möter: Eva Johansson, verksamhetschef, Markus Håkansson, läkarchef, Peter Dorbell, enhetschef
Studiebesök: Bild- och funktionsmedicinsk enhet

Del 3: Delaktig patient på diabetesmottagning – visualisering och resultat i toppklass

Diabetesmottagningen gör patienten delaktig och mer medveten och kunnig om sin sjukdom.  Man dokumenterar tillsammans i journalen och läser anteckningar som har betydelse för patientens diabetes. Vid varje besök skattar patienten sin hälsa och patient och personal bestämmer tillsammans med vilken frekvens återbesöken ska ske. Under studiebesöket kommer vi att visa hur ett patientbesök går till och få ta del av vad patienter tycker om arbetssättet.

Du möter: Camilla Ohlsson, vårdenhetschef, Lars Berg, diabetessjuksköterska, Detlef Hess, processledare diabetes

Studiebesök: Diabetesmottagningen

Del 4: Daglig styrning på akutmottagning

Styrtavlan är ett dagligt redskap för att tidigt förebygga köer på akutmottagningen. Tavlan ger en överblick av inflödet, patienternas fördelning i vårdteam och hur långt de kommit i den akuta processen. Två gånger per dag har man avstämning för att kunna styra bemanning och kompetens dit den behövs bäst. Arbetet främjar också patientsäkerheten eftersom risken för vårdskador ökar i takt med väntetiden. Under studiebesöket kommer vi att visa arbetssättet vid tavlan.

Du möter: Patrik Lundh, vårdenhetschef, Katarina Zamac, läkarchef
Studiebesök: Akutmottagningen

Bild 10

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.