Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

DETTA ÄR LEAN – Lösningen på effektivitetsparadoxen

Niklas Modig & Pär Åhlström

Recension av Aslak Iversen

Författare, utgivningsår

Niklas Modig. Som första västerlänning tillbringade han två år inom tjänstedelen på Toyota i Japan. Han är en flitigt anlitad inspirationsföreläsare.

Pär Åhlström innehar Torsten och Ragnar Söderbergs professur i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Han har forskat om lean i 20 år och är en pionjär på området. Han är också en mycket uppskattad föreläsare.

Utgiven 2012

Språk: Svenska

 

Innehåll

Om man uttrycker sig kort i en text, vad står det för? Det skulle kunna vara, att man inte har så mycket att säga eller som en konsekvens av ytlighet. Kanske är man orolig för att ens läsarna inte ska orka ta sig genom en för tung textmassa, så att det återspeglar förenkling på bekostnad av djup? Med utgångspunkt i Lean kan ett annat synsätt beskrivas. Att uttrycka sig kort i text, kan spegla att en bearbetning har gjorts ordentligt. I den korta texten har slöseri med ord eliminerats. Man har så att säga destillerat essensen, tagit fram en ren tanke. Kort text blir då ett uttryck för att ett tankearbete har förts till en slutpunkt, ett mål. Det är därför som exempelvis författaren Pascal Denis i Getting the Right Things Done rekommenderar att aldrig beskriva ett problem eller lägga fram en idé med fler ord än vad som ryms på ett A4 papper: Att underkasta sig denna begränsning tvingar fram stringens i tänkandet och respekterar dessutom att läsaren har begränsat med tid. Kort text kräver att det mest effektiva sättet att begreppsliggöra, de mest precisa, bästa formuleringarna måste hittas. Ett kortfattat uttryck blir alltså ett tecken på en klar tanke, i båda betydelserna: färdigtänkt och tydlig.

Detta är Lean har blivit något av en klassiker inom svensk leanlitteratur sedan den kom ut 2012. Det är med sina 159 sidor i litet format, en mycket kort bok. Jag läste den första gången när den var relativt nyutgiven, antagligen år 2013. På den tiden var jag ännu mer en nybörjare inom lean. Jag tyckte bra om boken, speciellt de belysande exemplen. Egentligen hade jag små förväntningar nu,  om att få till mig särskilt mycket ny kunskap av att läsa om den, så pass många år, kurser, arbetserfarenheter, böcker och föreläsningar efter första genomläsningen.

Men jag kom på mig själv med att bli överraskad. Titeln avslöjar författarnas syfte: att beskriva vad Lean egentligen är. De söker essensen, själva den definierande kärnan i lean, bortom specifika tekniker eller principer så som A3, Kaizen eller PDCA. Essensen sökes bortom de självklarheter som alla rimligt förnuftiga människor måste tycka är bra – oavsett om man förstår sig på Lean eller inte. Till det senare kan man räkna exempelvis: värdet av ständiga förbättringar, betydelsen av att ha ett starkt fokus på kvalitet eller vikten av att ha bra, väldefinierade processer. Inga sådana förslag skulle begreppsmässigt kunna definiera lean och särskilja det från andra metoder för verksamhetsutveckling. Modigh och Åhlström vinnlägger sig med andra ord om att ringa in och förmedla en kärnfull och icke-trivial definition. Deras förslag är (OBS: spoiler alert!) Lean är verksamhetsstrategin att förbättra både flödeseffektivitet och resurseffektivitet, parallellt. Definitionen är inte trivial och den fokuserar inte specifika tekniker. Även om jag själv tycker att definitionen har många meriter och ett stort förklarande värde, kan den säkerligen ifrågasättas och andra möjliga svar kan säkerligen finnas. Det är tänkbart att personer väl bekanta med Toyota Kata skulle kunna svara på ett annat sätt. Men bokens förslag är väl underbyggd och det är stimulerande att följa deras argumentation.

Detta är lean är välskriven, snyggt och tydligt illustrerad. Teoretiska resonemang och modeller är pedagogiskt underbyggda med praktiska exempel från så väl vården som tillverkningsindustri. Boken blir också uppfriskande lättsam genom att den använder sig av humor på ett sätt som inte alltid är typiskt för litteratur om lean. Ett exempel är när författarna illustrerar konsekvenser av bristande flödeseffektivitet genom att använda det egna, hopplösa sättet att hantera kvitton för reseräkningar i deras företag. Framför allt är den kärnfull och genomtänkt. 

Målgrupp

Målgruppen för boken är bred. Jag skulle tro att den ofta används som första litteratur, som en introduktion till lean för den typ av absolut nybörjare jag själv var för tio år sedan. Där har den säkert en viktig funktion: Det kompakta formatet gör att man tidsåtgången är begränsad och man får en snabb inlärning. Men jag vill även rekommendera boken som läsning för personer som har en mer omfattande kännedom om lean. För frågan den ställer, om vad leanegentligen är, är oerhört intressant och värdefull att reflektera kring. Risken finns ju efter omfattande läsning och mycket erfarenhet inom området, att man förlorar sig i detaljer, tekniker eller metoder som man personligen tycker bra om. Säkert är hur som helst: det korta formatet är inte uttryck för ytlig hantering av ämnet, utan för att boken är föredömligt genomarbetad. Den är väl värd även en andra genomläsning.

Användningsområde

Boken fungerar både som övergripande orientering inom ett nytt kunskapsfält, men även för att väcka frågor och stimulera till reflektion om den viktiga frågan om vad själva kärnan i lean är.

 

Vad tycker du?

Var med i diskussionen på LinkedIn

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.