Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. Sigtuna Kommun


Sigtuna KommunI över tusen år har Sigtuna varit en mötesplats. Från att vara Sveriges första stad till att idag ha landets största flygplats där fler än 22 miljoner människor årligen passerar Sigtuna kommun. Närheten till Arlanda flygplats är en av anledningarna till att Sigtuna kommun nu befinner sig i en spännande fas. Näringslivet expanderar och vi ser en hög nyetablering av såväl stora som små företag. Nya jobb innebär att fler vill flytta till Sigtuna och kommunen gör nu stora satsningar för att kunna erbjuda såväl nuvarande som kommande kommuninvånare en trivsam boendemiljö, förstklassig skola och omsorg samt ett brett kultur- och fritidsliv efter enskilda invånares behov.

Avresa från Clarion Hotel Arlandas konferensentré kl. 08:30.
Studiebesöket startar 09:00. Ni är åter på Arlanda senast 17:00.
Egen transport till Sigtuna är inte att rekommendera då information kommer att ges i bussen.

…………………………

Framtidskraft
I Sigtuna kommun kommer invånaren först. Detta uttrycker sig tydligt i vår vision och värdegrund och innebär att allt vi gör syftar till att skapa mer värde för dem vi är till för. Samlingsnamnet för allt det utvecklingsarbete som bedrivs i kommunen är Framtidskraft. Det speglar en organisation som ständigt och med full kraft utvecklas och förnyas för och med våra invånare.Vi gör skillnad!

Utmaningar
Sigtuna kommun är en av Sveriges snabbast växande kommuner. Något som i grunden är en möjlighet men som också ställer stora krav på förmågan att leverera service och tjänster i den takt som invånarna behöver och förväntar sig.

I samband med pensionsavgångar behöver kommunen under kommande år också behålla och rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens. Dessutom kommer morgondagens medarbetare ha helt andra förväntningar på sin arbetsgivare vilket kräver nytänkande vad gäller medarbetarskap och ledarskap.

Sigtuna kommun har också utmaningar med kvalitet i kärnverksamheterna.
Resultaten i skolan har varit ett bekymmer. Kommunen har tidigare befunnit sig på plats 254 av landets 290 kommuner i SKL:s ranking – Öppna jämförelser. Även inom äldreomsorgen har kommunen haft låga resultat jämfört med andra kommuner exempelvis i nationella brukarundersökningar.

Samtidigt har organisationen inte haft förmåga att omsätta tanken kring ”invånaren först” till handling och förändring av de egna arbetssätten för att skapa mervärde och förbättra resultaten för kommuninvånarna.

Lösningar
För att möta utmaningarna påbörjade Sigtuna kommun för några år sedan en förändringsresa med syftet att på ett effektivt sätt skapa kvalitet till invånarna samtidigt som medarbetarna själva utvecklas. Det gemensamma namnet för

De tre grundpelarna i vårt gemensamma utvecklingsarbete Framtidskraft – Kvalitet, Effektivitet och Medskapande medarbetare –  är också utgångspunkten i allt det fantastiska förbättringsarbete som pågår i hela organisationen

Framtidskraft är också vår strategi för att bli en mer attraktiv arbetsgivare. Vi har höga förväntningar på våra medarbetare. Vår utgångspunkt är att alla vill och kan utveckla verksamheten och därmed utvecklas i sin yrkesroll. Vår förmåga att släppa loss den kraft och den talang som finns hos medarbetarna är grunden för att leverera hög kvalitet på service och tjänster och bli mer effektiva.

Några viktiga delar av kommunens förändringsarbete:

 • Ett värdegrundsarbete med starkt genomslag i organisationen. Värdegrunden är även en utgångspunkt för det fortsatta utvecklingsarbetet där omställningen från traditionell styrning till värderingsstyrning är centralt och där leanfilosofin är vägvisaren. Kommunens styrmodell utvecklas för att gå i linje med ”Framtidskraft”. Syftet är att stötta ständig förbättring och samtidigt säkra en hållbar utveckling utifrån de politiska målen och ambitionerna. Systemet har förenklats, vässats och kommunicerats för öka fokus på resultat och stärka ett systematiskt arbetssätt.
 • Medarbetare och chefer kompetensutvecklas med de ledarskapsförmågor som behövs för att leda en ständigt utvecklande organisation. För att rusta medarbetare för sitt nya uppdrag finns möjligheten att gå Sigtuna kommuns Akademi.
  Akademin utgår från leanfilosofin och ger de medverkande kunskap och verktyg i förändringsledning. Kommunens alla chefer går också ett ledarutvecklingsprogram.
 • Vårt utvecklingsarbete är leaninspirerat men följer inte en traditionell ” implementeringsstrategi a la lean”.
  I Sigtuna kommun låter vi verksamhetens behov styra vårt utvecklingsarbete. Detta innebär att användandet av leanverktyg helt anpassas efter vilken utmaning verksamheten står inför. Vid ett besök i våra verksamheter möter du därför lean i många olika former.
 • I princip alla kommunala förvaltningar och bolag har påbörjat förändringsarbetet i praktiken. Förbättringsområden har identifierats, och med stöd av kompetensutveckling, verktyg och processledning, har under två år över 30 så kallade piloter genomförts.
 • Parallellt med detta pågår förvaltningsövergripande förbättringsarbeten. Kommunens skolutvecklingsprogram är ett framgångsrikt exempel på detta.

Vilka resultat har ni sett?

 • Skolresultaten – en högre måluppfyllelse och barn som äger sitt lärande. Kommunens skolutvecklingsprogram utgår från att om inte eleverna når målen är det vi som behöver hitta bättre sätt för att möjliggöra elevens lärande. Men även att i realtid arbeta med avvikelsestyrt förbättringsarbete i förhållande till måluppfyllelsen. Detta är ett arbete som har en röd tråd från den enskilda elevens behov, via läraren, rektorn och ända upp till kommundirektören en gång per månad. Skolresultaten i Sigtuna kommun pekar spikrakt uppåt. Kommunen har aldrig varit bättre än nu, enligt den Sverige-rankning som presenterades tidigare i år. 47:e plats betyder 207 placeringar högre än i fjol och är en utveckling som ytterst få kommuner i landet kan matcha.
 • Över 30 s.k. piloter har genomförts i kommunens verksamheter. Se piloternas resultatbilaga
 • En ny styrmodell där medarbetare är bärare av den gemensamma värdegrunden och förhållningssätt har ökat kompetens i förändringsledning och högre medarbetarengagemang.
 •  Strukturer som möjliggör ett nytt ledarskap med fokus på värderingsstyrning och helhetssyn har lett till ökad kompetens kring förändringsledning och högre omdöme för ledarskapet i medarbetarenkäten.
 •  Synen på andra intressenter har utvecklats. Kommunen är en del av ett större system utifrån invånarens perspektiv. Ett antal piloter med processer som sträcker sig över kommunens gränser har påbörjats.
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.