Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

2. SÄS SPÅR 2


Avresa från Grand Hotel kl. 10.30.
Studiebesöket startar kl. 11:00 och avslutas ca 17:00.
Ordnar du egen transport bör du vara på plats senast 10:50 på SÄS. Ingång 3 – sidoingång mitt emot vuxenpsykiatrin. Här finner du ingång 3 – Ingång 3

Del 1: Högintensivt förbättringsarbete skapar engagemang

Högintensivt förbättringsarbete är en kraftfull modell som SÄS tillämpat i flera delar av sjukhuset. Under fem arbetsdagar görs en genomlysning av t ex en vårdavdelning. Representanter för alla yrkesgrupper deltar tillsammans med utvecklingsstaben, som är metodstödjare. Arbetet börjar med patientintervjuer kring förväntningar och upplevelser av vården. Därefter görs en inventering av nuläget. Inom loppet av fem dagar prövas och etableras nya arbetssätt utifrån vad som kommit fram i dialogen med patienterna. Metoden har visat sig effektiv för att skapa engagemang kring förbättringsarbete och ökad förändringstakt. Under studiebesöket kommer vi att berätta mer om metoden, visa hur den används och vilka förbättringar man kan åstadkomma.

Du möter: Stefan Magnusson, verksamhetschef, Bengt-Arne Andersson, verksamhetschef, Carina Forsberg, vårdenhetschef, Julia Walvenius, bitr verksamhetschef, Anders Näslid, utvecklingsledare, Sophia Nordström, verksamhetsutvecklare
Studiebesök: Ortopedmottagningen, vuxenpsykiatrisk mottagning

Bild 4Bild 5

Del 2: Gröna korset – förbättrad patientsäkerhet

SÄS fick 2015 Quality Innovation of the Year för Gröna korset som är en visuell metod för att dagligen uppmärksamma om det inträffat eller funnits risk för en vårdskada.  Detta markeras med rött, gult eller grönt på en bild av ett kors. Målet är ett grönt kors i slutet av månaden. Metoden tillämpas på stora delar av sjukhuset och bidrar till att skapa ett bra samtalsklimat kring patientsäkerhet. Om en medicinsk skada uppstår deltar patienten i analysen. Arbetet och metoden kommer att presenteras vid besöket.

Du möter: Hans Boman, verksamhetschef, Anita Rönnbäck, vårdenhetschef, Katherina Hansson, vårdutvecklare, Jerker Isacson, chefläkare
Studiebesök: Kirurgkliniken

Bild 7Bild 6

Del 3: Delaktiga patienter genom visualiserade vård och behandlingsplaner

Anpassad information med bilder som ger möjlighet till ökad delaktighet. På barnavdelningen finns på varje vårdrum en whiteboardtavla indelad i veckans dagar. På denna tavla sätter vårdpersonalen upp bilder tillsammans med barnet som symboliserar de olika aktiviteter som ska ske under vårdtiden ex. undersökningar, prover, rond osv. Barn och föräldrar hjälper till att utveckla tavlan, så att bilderna blir ändamålsenliga. Under studiebesöket berättar vi mer om visuell planering utifrån barnets perspektiv och tittar hur bilderna används på barnkliniken.

Du möter: Eva Tovinger, verksamhetschef, Maria Börjesson, vårdenhetschef, Merja Benjaminsson, barnsjuksköterska
Studiebesök: Barnavdelningen

Del 4: Ett levande förbättringsarbete ger effektivare vård för patienten

På rehabiliteringsmedicinska avdelningen visualiseras patientens vårdflöde genom vård- och behandlingstavlor. Metoden har resulterat i snabbare flöden och beslut i rätt tid. Efter ett högintensivt förbättringsarbete på samma avdelning har ett nytt arbetssätt för dagligt förbättringsarbete tagit fart. Metoden har bland annat medfört, att problem rättas till snabbare och större möjlighet ges att eskalera problem i organisationen. Under studiebesöket berättar vi om metoderna och visar hur de används på avdelningen.

Du möter: Gunnar Helgesson, verksamhetschef, Margaretha Costinger, vårdenhetschef, Hanna Hermansson, undersköterska, Emma Aqvilin, undersköterska
Studiebesök: Rehabiliteringsmedicinska avdelningen

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.