Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

B2. Lyckad automatisering i välfärdssektorn – varför fungerar Trelleborgsmodellen egentligen?


Zara Göransson Tosic är förvaltningschef på arbetsmarknadsförvaltningen. Fredrik Rakar har som forskare stöttat programmet Implementering av Trelleborgsmodellen. Foto Zara Göransson Tosic: Camilla Melinder Odier.

Trelleborgs kommun har ett förhållnings- och arbetssätt kring arbetsmarknad, etablering och ekonomiskt bistånd som väckt stort intresse runt om i Sverige. De befinner sig sedan tio år på en imponerande utvecklingsresa som skapat mycket goda resultat.

De tog avstamp i vilken kultur de vill ha och vilket synsätt de har på medborgaren. De ser att människor både vill och kan ta ansvar för sina egna val och att arbete är en friskfaktor för individ, familj och samhälle. Utifrån detta positiva synsätt tog de fram konkreta principer:

  • Arbetsplats först. För att få ett arbete måste man befinna sig på arbetsmarknaden. Därför har de ett arbetsmarknadsfokus i allt de gör som innebär att den sökande ska vara ute hos näringslivet så mycket som möjligt.
  • 85/15. 85 procent av de sökande befinner sig i huvudflödet, i en arbetsmarknadsinsats. Det är runt dem kommunens insatser organiseras och de möter nu arbetsmarknadssekreterare istället för socialsekreterare. Genom att fokusera på huvudflödet frigörs dessutom resurser för de övriga 15 procenten.
  • Flexibel kompetenspåfyllnad. Finns det en möjlighet till anställning ska kommunen hitta den. Fokus är därför att identifiera gapet mellan anställning och näringslivets krav på kompetens hos individen.
  • Systematisk uppföljning. De arbetar med systematisk uppföljning för att fånga upp varje individ.

Med detta förhållningssätt har de arbetat frenetiskt med att förbättra sina processer utifrån mycket utmanande mål. De jobbar systematiskt med mål- och resultatstyrning – där de strävar efter vad de kallar extraordinära resultat – kombinerat med rätt stöd och systemförståelse för att nå målen.

Det senaste året har Trelleborgsmodellen funnits med i otaliga reportage. De har uppmärksammats för att ha automatiserat ansökningsprocessen för ekonomiskt bistånd. Syftet har varit att frigöra tid för professionernas värdeskapande arbete och lyfta bort onödigt administrativt arbete. Resultat är att medarbetarna är nöjda över att slippa monotont arbete, 450 personer gått från försörjningsstöd till arbete eller studier, till stor del med stöd från arbetsmarknadsåtgärderna. På toppen av detta har kostnaderna sjunkit med 13 procent. På den här sessionen får du se vad som ligger till grund för deras lyckade automatisering: det idoga arbetet med kontinuerligt utvecklingsarbete.

Du får möta Zara Göransson Tosic, chef för Arbetsmarknadsförvaltningen på Trelleborgs kommun, som kommer presentera deras utvecklingsresa och bjuda på vilka lärdomar de har gjort.

Du kommer också att få möta forskaren Fredrik Rakar, som agerat följeforskare i Vinnova-programmet ”Implementering av Trelleborgsmodellen”, som fullföljts av nio kommuner. Fredrik är doktor i samhällsvetenskap från Universität Osnabrück, med fokus på implementering. Han har som konsult, statstjänsteman och forskare analyserat policyimplementering och organisering inom områden som migration, integration, internationellt utvecklingssamarbete och regional utveckling.

Fredrik kommer att visa hur arbetssättet sett ut för att sprida lärandet från Trelleborg och vad de lärt av denna modellöverföring.

Du får alltså med dig en tydlig bild av Trelleborgs tioåriga utvecklingsresa, vad de har lärt samt lärdomar från 14 andra kommuners försök av att ta till sig dessa arbetssätt. Vi har också avsatt gott om tid för att ställa frågor till Zara och Fredrik.

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.