Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

6. Styrning bortom New Public Management


Det här spåret är en fördjupning av det Laura Hartman och Christina Forsberg pratat om på Stora scenen, dvs hur styrningen av offentlig sektor kan förbättras genom att tillitsbaserad styrning ersätter New Public Management, och hur man genom att tillämpa systemsyn och tillitsbaserad styrning kan få bättre resultat.

Dagens styrning av offentlig verksamhet tar till stora delar sin utgångspunkt i dels hur man styr varuproduktion i en fabrik, och att man har fokus på kostnader snarare än på vad verksamheten ska åstadkomma. Men det här sättet att tänka har lett oss fel. Det är betydligt rimligare att utgå från vad som ska uppnås och vad som är själva syftet med verksamheten. Det som kännetecknar offentlig verksamhet är att:

  • Offentlig sektor ska tillgodose individuella och kollektiva behov. Vi fokuserar i dag för lite på detta och för mycket på prestationer. Givet syftet med en offentlig verksamhet måste vi ha mer fokus på om våra prestationer tillgodoser behov och skapar värde för medborgarna.
  • Det offentliga tillhandahåller i huvudsak tjänster. Tjänster följer en helt annan logik än varuproduktion. Bland annat så blir i många fall medarbetarnas förståelse, motivation och handlingsutrymme avgörande för tjänstens kvalitet, och därmed också för medborgarnas tillit.
  • Många frågor som hanteras av offentlig verksamhet kännetecknas av komplexitet och har i vissa fall målkonflikter och behov av samverkan med andra aktörer. Det kräver systemsyn som tar sin utgångspunkt i de problem som ska hanteras, det vill säga ett utifrån- och in-perspektiv.
  • Håkan SteenbergOffentliga verksamheter är av mycket olika karaktär, allt från myndighetsutövning med sanktionsmöjligheter till rena välfärdstjänster. Det kräver en helt annan styrning än New Public Management.

Det finns en mycket stor potential i att förändra styrningen av offentlig sektor. Dagens fragmenterade och fabriksinspirerade styrning bidrar helt i bidrar till ett omfattande resursslöseri, där vi producerar dyra tjänster med låg kvalitet istället för tvärtom. Det handlar om stora systemfel i styrningen som beror på vårt sätt att tänka kring vad som ska styras. Vi måste därför förändra styrningen, inklusive vad som ska mätas och följas upp. När man utgår från ett annat sätt att tänka, och gör andra typer av mätningar hittar man ofta en mycket större effektiviseringspotential än man tidigare trodde var möjlig.

Workshopen leds av Håkan Steenberg från Actea.

 

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.