Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
Programpunkt

1. Myndigheter i samverkan för ett hållbart samhälle


Samhället utvecklas ständigt, inte alltid i positiv riktning med ökad segregering och kriminalitet. I Sverige idag finns geografiska områden där tryggheten för de boende kraftigt försämrats till följd ökad brottslighet.

I dessa särskilt utsatta områden har det skapats parallellsamhällen, både vad gäller rättskipning och ekonomisystem, där de boende inte längre vågar känna tilltro till samhället. Några få med hög status genom kriminellt skrämselkapital styr och sätter egna gränser och regler.

Nu är det angeläget att de myndigheter som är rättsvårdande, eller de som tillhandahåller ekonomiskt stöd till utsatta människor, skapar trygghet för alla oavsett var de bor. Myndigheterna har idag svårigheter att verka på många platser på grund av det hårdnande klimatet och möts ibland med både stenkastning och brandbomber.

I den här sessionen kommer Per Wadhed från Polismyndigheten och Thomas Falk från Försäkringskassan att berätta hur flera myndigheter idag samarbetar för att skapa förutsättningar för trygghet i hela Sverige. Detta genom att tillsammans bekämpa den organiserade brottsligheten både på ett nationellt och lokalt plan.

Regeringen har nyligen gett myndigheterna i uppdrag att utveckla samarbetet, där goda erfarenheter från bland annat insatser i Södertälje de senaste åren ska bilda modell för genomförande i hela Sverige. I uppdraget ingår att skapa förutsättningar för att hitta gemensamma processer och forum för gemensam ledning och styrning för arbetet från nationell till lokal nivå. Den myndighetsgemensamma satsningen har pågått sedan 2009 och ska fördjupas ytterligare, inte bara mot den grövst nationella brottsligheten utan även mot den lokalt organiserade.

Förutsättningarna och de gemensamma erfarenheterna har aldrig varit bättre. Modellen är unik i världen där inget annat land lyckats få så många myndigheter med så skiftande grunduppdrag att långsiktigt, uthålligt och strukturerat arbeta mot samma mål. Vad finns det för möjligheter och vilka är utmaningarna? Hur går vi från struktur och beslut till att få verkstad?

Du möter: Per Wadhed, Polismyndigheten, och Tomas Falk, Försäkringskassan

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.