Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2011/2012


Årets exjobb inom Lean – läsåret 2011/2012

Lean Forums pris till bästa examensarbete går 2012 till Terese Andersson och Andreas Josefsson vid Chalmers tekniska högskola med motiveringen:

”Författarna har med ett stort engagemang och med en massiv datainsamling från observationer, fältstudier, patientenkäter och intervjuer kartlagt en vårdcentrals patientflöde. Genom dessa studier har de kunnat visa att det går att identifiera hur efterfrågan på vård varierar över tiden. Detta, kombinerat med hur tillgången på resurser ser ut vid de olika tidpunkterna, har gett upphov till ett flertal förbättringsförslag. De har också identifierat en rad olika icke värdeskapande områden i patientflödet samt gett förslag på hur dessa kan reduceras eller helt elimineras. Genom givna förslag till förbättringar finns stora möjligheter att reducera såväl väntetider som genomloppstider i systemet. Författarna har också uppmärksammat bristen på ”närvarande ledarskap”. I arbetet ges tips och idéer till ledning och chefer på lägre nivå i hur de kan styra den dagliga verksamheten för att få personalen mer aktiv i arbetet med att ständigt förbättra enheten.”
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.