Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean för Innovation – De tre stegen till effektiv produktutveckling

- 26 juni, 2014


Sommaren här och arbetet med höstens Lean-konferens är i full gång. Årets tema är ”Lean = Innovation” och kommer att belysa hur innovation och lean hänger ihop ur många olika perspektiv. Ofta hamnar fokus på hur lean-principerna kan användas inom produkutveckling vilket min artikel nedan kommer att handla om.

Faktum är att de företag som kommit längst i arbetet med att koppla lean-principer till innovation har lanserat 2-6 gånger fler produkter per år. Och det med samma resurser som innan. De har dessutom högre vinstmarginaler och nöjdare kunder, som verkligen gillar produkterna och rekommenderar dem till vänner.

För att få fram fungerande idéer behöver man lägga mycket större tyngd på att skapa värden, inte bara att återskapa dem och minimera slöserier. Bra produkter levererar mycket värde till användarna.

Produktutveckling i tre steg

Innovation och produktutveckling ur ett lean-perspektiv kan sammanfattas i tre faser. Lite förenklat kan det sägas att kundvärdet tänks ut och planeras i första fasen, skapas i andra fasen för att sedan återskapas och vidareutvecklas i den tredje. Med så lite slöseri som möjligt över hela förloppet.

Fas 1 – Att lösa kundproblem och skapa kundvärde

I första fasen samlas kunskap in om kunderna, användarna, användningen mm, så att produktutvecklarna har en förstklassig uppfattning om vilken nytta produkten ska göra. När insikterna kombineras med insikter om teknik, tidigare lösningar, tillverkningsprocesser och tillverkningsmöjligheter så att produkten på ett rimligt riskfritt sätt kan utvecklas och tillverkas. I detta används Lean-principer som värde, pull, kunskapshantering, problemlösning, visualisering och tvärfunktionellt arbete. En framgångsfaktor är också ett kunskapsbyggande inom teknik och lösningar som gör att projekttiden till lansering kortas så man kan ligga steget före konkurrenterna.

Fas 2 – Att konstruera produkten

I den andra fasen ska produkten konstrueras så att den får de egenskaper som var planerat och att den går att producera till satta kostnads- och kvalitetsmål.

Det tvärfunktionella teamet som tänkte ut produkten i första fasen planerar nu och genomför konstruktions-, verifierings- och produktionssättningsarbetet. Nu fungerar visuell ledning bra tillsammans med pull och taktning som kan ske med hjälp av stegen i planeringen och pulsmöten.

Innovationsarbetet innebär att man behöver gå in i nya och delvis okända områden. Det betyder att överraskningar och nya problem kan dyka upp under arbetet. Därför är det inte optimalt att planera arbetet till 100% utan snarare till tex 80% för att få lite slack. Arbetet genoms i steg med konkreta delmål, där man i varje stegskifte detaljplanerar nästa steg baserat på det läge, den kunskap och de beslut man har vid det tillfället. Överraskningar och problem som uppkommer skapar en sorts varians som är naturlig och man behöver alltså optimera för att hantera den. Ibland kan variansen till och med bidra till att skapa en innovativ produkt. Exempelvis kan vara ett oväntat resultat förbättra produkten eller göra en annan produkt möjligt. Ett sådant känt exempel är PostIt-lapparna.

Fas 3 – Att tillverka och lansera produkten

Den tredje fasen innefattar tillverkning, produktlansering samt att ta hand om återföring och erfarenheter för att kunna anpassa och förbättra produkten under dess livscykel. En överföring till produktionsprocessen sker, hela försörjningskedjan utvecklas, verifieras, produktionen sätts igång och produkterna börjar levereras.

Innovations-arbetet i den här fasen handlar om att följa produkterna på marknaden, lösa problem, förbättra funktioner och även att i vissa fall kunna göra kund-anpassningar. Detta arbete kan göras av mer kontinuerliga produkt-team som använder dagliga pulsmöten med prioriteringar och ett kanban baserat sätt att styra arbetet.

Tillverkningen och leveranserna av produkterna följer Lean-principerna för produktion. Exempel är visuell ledning, ”Just In Time”-leveranser, flödeskartläggning, taktning, standarder, ordning och reda. Här behöver man optimera för att skapa ett repetitivt förlopp och minska variansen genom t ex ett uthålligt förbättringsarbete. Sammantaget når företagen en högre effektivitet genom att jobba med rätt saker på rätt sätt, dvs. jobba nära kund och användning, förbereda produktprojekten systematiskt och sen driva dem effektivt – allt med hjälp av ett visuellt ledningssystem för innovation – Pulsrummet.

En erfarenhet från arbetet med detta är att ideerna och principerna låter enkla. En observation är dock att endast en minoritet av företagen som börjar med detta får bra effekt av arbetet. En mycket intressant fråga är varför det kan vara så och vad som egentligen krävs för att få det att fungera bra.

Dela gärna med er av tankar och erfarenheter kring arbete med innovation kopplat till Lean-principerna på Lean Forums Facebook-sida

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.