Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

En värdefull organisation

Mia Hultman - 8 september, 2015


Utan tydliga värderingar ingen förändring, utan förändring ingen framtida konkurrenskraft. Om vi inte är redo att avsätta den tid och det engagemang som krävs för att bygga en värderingskultur – låt bli! Det skriver Mia Hultman, författare och värderings- och förändringsprocessledare.

Mia Hultman

Mia Hultman

Att ha tydliga, ärliga och levande värderingar påverkar medarbetare, ledare och kunders vilja att tillhöra, bidra till och därmed öka organisationens resultat, det vet vi idag. Ökade resultat leder i sin tur till att organisationen blir en magnet för nya medarbetare och kunder. Men resultaten syns först när värderingarna har fått ta plats och lever hos alla från högsta ledare till den nyaste anställd. I minsta handling till största beslut. Det är först då vi skapat en unik, konkurrenskraftig organisation som kan styra mot satta mål och samtidigt vara flexibel för kunders behov och krav.

Att vara konkurrenskraftig innebär att vi är starka tillsammans och redo för tävling mot andra. Med tydliga värderingar i en levande värderingskultur ges alla möjlighet att bidra till det som gör oss rustade för konkurrens. Våra gemensamma värderingar gör oss unika och talar om för oss vad som är rätt respektive fel.

Ett hinder för konkurrenskraft är att vi saknar en inbyggd förmåga att ständigt utvecklas för att möta omvärld och kund där de är. Ständiga förbättringar sker bara genom att de människor som finns i organisationen bidrar till det nya. Den kanske största glasväggen för att ständiga förbättringar ska få fri lejd framåt är individens och organisationens värderingar. Om våra värderingar berättar att det nya arbetssättet är fel för oss, kommer det motverka vilja till förnyelse varje gång.

Ta kommandot över värderingskulturen
Alla organisationer har en värderingskultur som styr beslut och handlingar och som bekräftar vad som är rätt respektive fel i vardagen. Men i de flesta organisationer lämnas det åt slumpen att bestämma vilka värderingar som får leda och leva i vardagen. Det är först när organisationen tar kommandot och aktivt arbetar med att forma den värderingskultur som ska leda till mål och vision som den blir den kraftkälla den bör vara. En värderingkultur blir till av att vi utforskar vår historia, blickar mot vår vision och ställer oss frågan varför vi finns till. Där finns svaret på vilka värderingar som särskiljer oss och som ska leda oss framåt.

Kanske är en av de största missuppfattningarna som figurerar idag att en värderingsstyrd organisation inte är mål- och resultatbaserad. Det är fel! En värderingsstyrd organisation kan inte leva utan att ha mål och vision i centrum. Värderingarna i en organisation är till för att tala om för såväl ledare som medarbetare hur vi tillsammans ska agera för att vara hållbara, flexibla och effektiva på vägen mot målen. Värdeskapande styrning är att ta tillvara allas kapacitet och kompetens på den resan.

Att forma en värderingskultur är ingen quick fix. Det är som ett fint vin, det måste mogna, få tid på sig och vara på en plats som är anpassad och har de rätta förutsättningarna, där alla får möjlighet att göra sitt bästa. Då skapas tillit i alla led.

Det är dags att ta ansvar!
När en organisation har upptäckt sina värderingar behöver ledningen genom sitt ledarskap säkerställa att alla tar sitt ansvar för att bygga, forma och kontinuerligt bekräfta värderingskulturen. Låt inte ordet ansvar få leva i en undanskymd tillvaro, sätt strålkastarljuset på det. Ta ägandeskap från detalj till helhet, från ledarskap till medarbetarskap.

Ett värdefullt ledarskap ansvarar för och ger möjligheter att:

 • Leda mot en levande vision och koppla den till varje medarbetares vardag.
 • Låt alla förstå sin del i helheten på vägen mot visionen – allas arbetsuppgifter är lika viktiga!
 • Våga fråga ”varför” och hitta intentionen i allt från stora processer till mindre arbetsuppgifter. Det skapar meningsfullhet och säkerställer att arbetsuppgifter genomförs på bästa sätt, med hög kvalitet, varje gång.
 • Skillnaden mellan att bocka av ett telefonsamtal med kund eller förstå och möta kundens behov.
 • Walk the talk – ta beslut och handla utifrån de värderingar organisationen har enats kring. Visa i handling och ge feedback till medarbetare med värderingarna som stöd.
 • Om jag som ledare inte ser och hälsar på alla kan jag inte kräva av andra att göra det.
 • Skapa en miljö där samtalen får plats, samtal där alla växer och de goda värderingarna frodas, blir tydliga och får starkt fäste.
 • Utmana och låta dig utmanas i värderingarnas betydelse i vardagen.

Ett värdefullt medarbetarskap ansvarar för och ger möjligheter att:

 • Se och förstå din del i helheten.
 • Ta med visionen som en ledstjärna i vardagen. Jag bidrar.
 • Göra ditt bästa mot satta mål och vision.
 • Jag har svarat ja på frågan, vill jag vara med?
 • Bidra till att forma den värderingskultur vi vill ha tillsammans.
 • Gör medvetna val som stärker våra gemensamma värderingar och bygger självförtroende.
 • Leva och återkoppla på gemensamma värderingar.
 • Tydliga värderingar gör feedback enklare och mer självklar.

Att styra, leda och leva med medvetna värderingar innebär att alla kan och vill agera, reagera och ta snabba beslut. Det skapar konkurrenskraft. Organisationerna blir inte en stor svårstyrd lastångare utan får ett inbyggt finkänsligt styrinstrument. Ett styrinstrument där alla i organisationen styr mot gemensamma mål. Värderingsinitiativ har ingenting att göra med byggnad av en konsensuskultur. I en stark och frisk värderingskultur införs en uppsättning grundläggande, strategiskt sunda övertygelser på en bred grupp människor som ska fungera tillsammans. Den kulturen blir lika unik som ett fingeravtryck och därmed sätter tydliga avtryck i konkurrensen.

Jag hoppas att få möta dig på höstens Lean Forum och där utveckla tankarna vidare. Genom diskussion och delad erfarenhet skapar vi energi för att kunna ta steg som gör skillnad i vardagen. Väl mött!

Mia Hultman, författare och värderings- och förändringsprocessledare

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.