Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Lean 6-Sigma för Offentlig Innovation, Utveckling och Export

Redaktion


I mitt arbete med Lean 6-Sigma för många offentliga organisationer, inom kommun och landsting, har jag upplevt ett främ­lingskap för och svårighet i att integrera så tunga program som Six Sigma och Lean Production i organisa­tionens bud­getsnåla vardag och den politiskt starkt betonade beslutsprocessen. Organisationernas tydliga brist på uttalade utvecklings­resur­ser som andel av årsomsättningen har jag iakttagit som en starkt bidragande faktor till de organisatoriskt svaga utveck­lingsbesluten. Dessutom måste man acceptera att alla program som överförs från en kapitalstark utvecklingsoriente­rad industri ses med skepsis hos dessa utvecklingssvaga offentliga miljöer. I offentlig miljö finns helt enkelt inte tillräckligt med extra pengar till parallella 6-Sigma eller Lean -utvecklingsresurser. Dessa metoder bör framöver bli eta­blerade och bilda ett utbrett arbetssätt i det offentliga ledarskapets vardag. Då modellen endast belastar den anställda personalens innovativa hjärnkapacitet – dvs. ingen nämnvärd extra inhyrd personal – hålls de löpande lönekostnaderna under kontroll medan medarbetarna växer i sin innovativa förmåga. Den egna personalen prioriterar naturligt arbetsbesparande innovationer när pro­dukti­vitetskravet från linjen är uttalat med en egen innovations- och utvecklingsfunktion som stöd. En naturlig del i arbetsbesparingen utgör per­sonalstyrda IT-rutiner som minskar slöseri av långsamma gammaldags arbetsmoment i jobbet (Lean) och ger utrymme för hög noggrann­het och precision i arbetsrutinerna (6-Sigma).

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.