Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Årets Exjobb

LEAN FORUMS STIPENDIUM
Årets exjobb

2011/2012


Årets exjobb inom Lean – läsåret 2011/2012

Lean Forums pris till bästa examensarbete går 2012 till Terese Andersson och Andreas Josefsson vid Chalmers tekniska högskola med motiveringen:

”Författarna har med ett stort engagemang och med en massiv datainsamling från observationer, fältstudier, patientenkäter och intervjuer kartlagt en vårdcentrals patientflöde. Genom dessa studier har de kunnat visa att det går att identifiera hur efterfrågan på vård varierar över tiden. Detta, kombinerat med hur tillgången på resurser ser ut vid de olika tidpunkterna, har gett upphov till ett flertal förbättringsförslag. De har också identifierat en rad olika icke värdeskapande områden i patientflödet samt gett förslag på hur dessa kan reduceras eller helt elimineras. Genom givna förslag till förbättringar finns stora möjligheter att reducera såväl väntetider som genomloppstider i systemet. Författarna har också uppmärksammat bristen på ”närvarande ledarskap”. I arbetet ges tips och idéer till ledning och chefer på lägre nivå i hur de kan styra den dagliga verksamheten för att få personalen mer aktiv i arbetet med att ständigt förbättra enheten.”

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.