Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.

Bokbutik

Böcker

Verktyg för Lean produktion

En sammanställning av 30 metoder och verktyg ordnade i den följd som de vanligtvis kommer till användning vid utveckling av system för Lean produktion

Pris: 175 kr


Lära sig se

Mike Rother & John Shook

En praktisk handbok om hur man kartlägger och förbättrar värdeflöden för att skapa mervärde och minska slöseri.

Pris: 500 kr


The Toyota Way På svenska. Utgiven av Liber

Jeffrey K. Liker

Toyotas historia, ledarskap, filosofi och verktyg. Boken visar hur den rätta kombinationen av filosofi, processer, personal och problemlösningsverktyg kan skapa en Lean och lärande organisation. The Toyota Way är en lektion, en vision och inspiration för alla organisationer som vill bli framgångsrika på lång sikt. Författaren är professor vid University of Michigan och en av grundarna av Japan Technology Management Program och är även verksam som konsult och föreläsare.

Titta i boken

Pris: 315 kr


Befria sjukvården Konsten att lösa sjukvårdens egentliga problem

Magnus Lord

Trots att sjukvården består av utomordentliga människor tycks själva systemet ha utvecklat förbättringsresistens. Den medicinska utvecklingen har varit imponerande, men den verksamhetsmässiga har det inte. Även om otaliga förbättringskoncept provats

Orsaken är ett besynnerligt systemfel. Sjukvården lånar huvuddelen av sitt produktionstänkande från 1920-talets amerikanska bilindustri. Tänkandet, som kallas massproduktion, lämpar sig helt enkelt inte för sjukvårdens komplexitet. Medarbetare och chefer befinner sig i ett dåligt system och att bara addera förbättringsmetoder hjälper inte. Det går i själva verket allt tyngre.

Men några framgångsrika sjukvårdsverksamheter har förstått problemet. De har de senaste femton åren inlett skiftet till en modern filosofi, med fokus på människan. Denna filosofi står på tre ben: 1) mandatet att styra och utveckla kärnverksamheten ges till vårdprofessionerna, 2) förbättringsarbetet görs ur patientens perspektiv och 3) man byter till en ny form av uppbyggligt och stödjande chefskap. Omställningen har gett enastående fina resultat. Boken förklarar i detalj orsakerna till de nuvarande problemen och vilka färdigheter som behövs för att lyckas.

Magnus Lord är välkänd som Lean Forums mest anlitade konferenstalare. Denna bok fokuserar sjukvården, men är lämplig för ledare och utvecklare inom alla typer av verksamheter.

Pris: 264 kr


Effektfull Detaljerade studier av ledarskap - så ökar du effekten av din tid

Simon Elvnäs

Simon Elvnäs har i en världsunik forskningsstudie filmat hundratals ledare och kartlagt deras beteenden. Slutsatsen är att chefer inte gör vad de ska göra, vad de vill göra, eller ens vad de tror att de gör. Den här boken presenterar en ny modell för ett effektfullt ledarskap baserad på verksamhetens, medarbetarnas och ledarens faktiska behov. Ett medvetet ledarskap där ledaren i stället för att göra mer av allt, gör mindre men rätt.

Simon Elvnäs har medverkat på flera av Lean Forums konferenser och har bidragit med briljant, forskningsbaserad kunskap om vilka ledarbeteenden som ger effekt. Nu finns resultaten tillgängligt i bokform.

Pris: 330 kr


Lean – gör avvikelser till framgång!

Per Petersson, Björn Olsson, Thomas Lundström, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman

Den nya, tredje upplagan som är helt omskriven!

Ger en fördjupad förståelse för Lean utifrån ett västerländskt perspektiv. Boken förklarar de mest centrala delarna i Lean med målet att flytta fokus från lösryckt metodanvändning till det som Lean egentligen handlar om – att upptäcka och eliminera slöseri. I andra upplagan är boken bland annat kompletterad med nya exempel från tillverkning, administration, service & tjänster och sjukvård. I boken betonas varför snarare än hur. Att organisationen förstår de bakomliggande resonemangen är A och O för långsiktig framgång med Lean. Förståelsen är nödvändig för att konsekvent kunna välja rätt förbättringsåtgärder utifrån den egna verksamhetens unika förutsättningar.

Upplaga 3 har mer än 60% mer innehåll än upplaga 2. Ett urval av förbättringar i tredje upplagan:

  • Ökat fokus på begreppet flödeseffektivitet och relationen till resurseffektivitet
  • Tydligare och mer pedagogisk beskrivning av hur effektiva flöden kan skapas
  • Kraftigt utökat innehåll avseende mål och mätetal samt ekonomistyrning inkl. Lean Accounting
  • Många nya exempel och illustrationer från flera olika typer av verksamheter
  • Mindre tillverkningsorienterad

355 sidor. Läs smakprov.

Pris: 495 kr


Medarbetarens guide till framgång – Förbättra med Lean!

P Petersson, B Olsson, T Lundström, O Johansson, M Broman, D Blücher, H Alsterman

Ger en lättläst beskrivning av de mest centrala delarna av Lean. Med sina enkla och pedagogiska beskrivningar syftar boken till att ge en bra kunskapsgrund för alla medarbetare i en organisation. Fokus ligger på en enkel och konkret beskrivning av standardisering och ständiga förbättringar. Detta är de delar av Lean som alla berörs av och som lägger grunden för en framgångsrik Lean-kultur.

Boken erbjuder ett effektivt stöd till ledare i arbetet med att träna sin personal. Med korta och kärnfulla kapitel och med reflektions-/diskussionsfrågor efter varje avsnitt blir det enkelt att koppla bokens budskap till den egna verksamheten. Därmed utgör boken en utmärkt grund för att genomföra en konkret och praktisk Lean-träning i den egna verksamheten.

Utöver beskrivningen av Lean från värderingar till resultat presenteras ett antal medarbetar- och ledarskapsprinciper. Medarbetarprinciperna beskriver tänkesätt för att på bästa sätt bidra till att skapa en Lean-kultur i organisationen. De kan också med fördel användas som utgångspunkt vid t.ex. utvecklingssamtal. Ledarskapsprinciperna presenteras i sin tur för att alla i organisationen ska förstå ledarens roll i en verksamhet som strävar mot Lean.

Titta i boken

Pris: 179 kr


Ledarskap – gör Lean till framgång!

Per Petersson, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman, Björn Olsson och Thomas Lundström.

Per Petersson, Ola Johansson, Martin Broman, Dan Blücher, Henric Alsterman, Björn Olsson och Thomas Lundström.

Förklarar konkret vad som krävs för att leda en organisation mot Lean. Syftet är att tydliggöra hur ledarna ska kunna axla rollen som den kritiska länken mellan att förstå vad Lean innebär och att praktiskt lyckas etablera en Lean-kultur som ger organisationen förbättrade resultat.

Utöver en korfattad beskrivning av Lean behandlar boken olika aspekter av ledarskapet, hela vägen från organisatoriska förutsättningar till den individuella ledarens personliga framtoning. Dessutom beskrivs ett urval av ledarskapsmetoder som bidrar till att ge ledarskapet en struktur och ett stöd i strävan att såväl utveckla personalen som arbetssättet i själva

Titta i boken

Pris: 495 kr


Dubbelt effektiv Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre

Martin Sköld

Med boken Dubbelt Effektiv: Konsten att få mycket att bli mer genom att använda mindre, visar författaren Martin Sköld, docent på Handelshögskolan i Stockholm, hur företag och organisationer oavsett bransch kan frigöra framtidens största konkurrenspotential. En potential som finns där men oftast är helt outnyttjad och gör att verksamheter är helt i onödan är effektiva på ett ensidigt sätt.

De kan liknas vid tunnelbanor. De är experter på att skapa en hög volym genom att transportera tusentals människor varje dag. Den höga volymen är en förutsättning för att kostnaderna skall bli låga men innebär också generella produkter som är lika för alla. Erbjudandet är på ett sätt effektivt, men inte anpassat till olika kunders speciella behov.

Andra företag kan liknas vid taxi. De är specialiserade på att på att kundanpassa varor och tjänster genom att hantera en hög variation i form av anpassade erbjudanden efter kundernas unika önskemål. Detta ger inte bara ett högt kundvärde utan även ökade intäkter. Men den höga variationen innebär att volymen blir låg eftersom varje produkt är unik. Volym och variation fungerar helt enkelt på olika sätt och sker på bekostnad av varandra.

Martin Sköld visar hur verksamheter kan bli dubbelt effektiva genom att kombinera en hög volym med en hög variation. Konkurrensfördelen kan beskrivas som ”tunnelbanor som kan köra som taxi”. Dubbla konkurrensfördelar, helt enkelt. Inspirationen kommer från Scania men fungerar i alla typer av verksamheter; tjänster, kunskapsföretag, industriföretag och offentlig sektor.

Pris: 185 kr


LedarStegen 5 steg till modigare ledarskap med struktur och tuff omsorg

Bengt Savén

LedarStegen är en annorlunda ledarskapsbok – en konkret och lättförståelig handbok för ledarutveckling med utgångspunkt i Lean ledarskap och the Care and Growth Model.

Bengt Savén har skapat en ledarskapsmodell som på ett unikt sätt spänner ända från förhållningssätt till handfasta verktyg. Författaren tar dig med på en resa som kan ta dig från att vara en traditionell chef till att bli en ledare – någon som andra vill följa. Genom att introducera viktiga begrepp såsom Tuff Omsorg, ledarbidrag och FFA (förutsättningar, förmåga, attityd) bygger Savén upp ett universellt ramverk (SamarbetsTrädet, med rötterna i Lean/Agile) som blir basen för vad en bra ledare måste prioritera. Med ramverket som utgångspunkt presenterar han sedan fem tydliga steg (LedarStegen) med tillhörande verktyg.

LedarStegen är skriven både för enskild läsning och för diskussioner med kollegor. Du som är högre chef kan därmed använda LedarStegen som utgångspunkt för att utveckla er gemensamma ledarskapsstandard, så att hela ledningsgruppen kan få ett gemensamt språk och utvecklas tillsammans – både snabbare och bättre.

Pris: 270 kr


Lean med hjärta och kreativitet

Isabel Runebjörk och Monika Wendleby

Mycket har skrivits om lean, inte minst utifrån ett tekniskt perspektiv, med verktyg och metoder för att införa lean i en organisation. Däremot finns lite skrivet om lean kommunikation och ledarskap.

Den här boken handlar om att utveckla kommunikation och ledarskap med medarbetarnas kreativitet och arbetsglädje som drivkraft. Författarna har goda erfarenheter av lean och systemsyn för att utveckla ledarskap och kommunikationen i en organisation, och detta är en av utgångspunkterna. Men boken är lika användbar för alla som vill fördjupa sitt ledarskap och bli bättre på att kommunicera.

Lean är betydligt mer än verktyg och metoder. Lean är i grunden en filosofi, som bottnar i respekten för den enskilda människan. Denna respekt är avgörande för att man ska kunna tala om äkta lean.

Pris: 272 kr


Detta är lean Lösningen på effektivitetsparadoxen

Niklas Modig, Pär Åhlström

Professor Pär Åhlströms och Niklas Modigs bok om lösningen på effektivitetsparadoxen är en succé – den har sålts i över 150.000 exemplar och är en av Sveriges bäst säljande managementböcker genom tiderna.

I denna andra upplaga finns bland annat tre helt nya och tre helt omarbetade kapitel.

Boken presenterar en ny form av effektivitet: flödeseffektivitet. Istället för att fokusera på verksamhetens enskilda funktioner fokuserar flödeseffektivitet på kundens behov. Helhetsförståelsen gör att många problem kan undvikas eller elimineras. Kundupplevelsen förbättras genom kortare köer, frigjord kapacitet, mer effektiva processer och förbättrad kvalitet. Genom att se på effektivitet på ett nytt sätt finns enorma vinster att realisera.

Pris: 185 kr


Toyota Kata: lärande ledarskap, varje dag Ges ut av Liber

Mike Rother

Den här titeln har utgått ur vårt fasta sortiment, men den finns att köpa på exempelvis Bokus.

Ger nya insikter i Toyotas berömda ledningsprinciper och visar hur man praktiskt går till väga för att leda leanutvecklingen på ett utmaningsdrivet sätt, som fullt ut tar tillvara medarbetarnas potential.

Boken bygger på sex års forskning kring Toyotas personalstyrningsrutiner. Den klargör och illustrerar det organisatoriska mönster som Mike Rother har valt att benämna Kata: dels Förbättringskatan som är VAD man gör, dels Coachingkatan som visar HUR man gör.

Toyota Kata ger chefer och ledare pragmatiska modeller för både reflektion och handling i syfte att stärka organisationens långsiktiga konkurrenskraft. Boken har sålt i mer än 50 000 exemplar sedan 2009 och är översatt till flera språk.

Pris: 0 kr


Praktiskt ledarskap för produktions- och teamledare Handbok

Lennart Hammarsten

Den här titeln har utgått ur vårt sortiment, men du kan köpa den direkt från författaren här.

 

Denna handbok bygger på Hammarstensmodellen och ger dig verktygen för att implementera en ledningsfilosofi och träna dig själv och dina produktions- och teamledare i praktiskt ledarskap.

Boken bygger på leanfilosofin och är en sammanställning av författarens 30-åriga erfarenhet av ledarskap som officer, som vd och utbildningsansvarig i privata företag, och framförallt som ledar- och ledningstränare i producerande företag. Syftet med boken är att den ska vara en praktisk handbok för ledare i producerande företag, tänkt att kunna finnas med i vardagen när du vill ha förslag på hur du kan utveckla och befästa nyckelbeteenden i produktionen. Det är en bok som handlar om det praktiska ledarskapet, själva görandet, allt från produktionens ledningssystem, ledardeklaration, styrkedja med operativa möten och teamutveckling behandlas.

Pris: 0 kr


Lean handbok för service och tjänster Utgiven av Revere AB.

John Bicheno. Pia Anhede och Joakim Hillberg.

Riktar sig till ett brett spektrum av service- och tjänsteverksamheter, från repetitiva kontorsuppgifter till klassiska kundtjänster som inom hotell och sjukvård, fältservice, och till konsultverksamhet och utvecklingsarbete.

Boken tar upp ett antal nyckelverktyg för Lean service, särskilt kartläggningsverktyg. Ett viktigt tema är betoningen på system. Verktyg utan system kan bara vara lösryckta delar och ger slutligen misslyckade resultat. Systemsynsättet för Lean service kräver rätt verktyg. Ett helhetskoncept kan ta dig hela vägen till en framgångsrik verksamhet.

Översatt från originalet The Lean Toolbox for Service Systems. Boken är även kompletterad med svensk lean-kunskap.

Titta i boken

Pris: 500 kr


Ny verktygslåda för Lean Utgiven av Revere AB

John Bicheno, Matthias Holweg, Pia Anhede och Joakim Hillberg.

John Bicheno, Matthias Holweg, Pia Anhede och Joakim Hillberg.

Filosofi, transformation, metoder och verktyg.
5:e upplagan.
För snabbt och flexibelt flöde

Innehåller det mesta någon kan tänkas behöva veta om Lean. Boken som är på över 200 A4-sidor täcker inte bara alla verktyg inom produktion utan går även igenom verktyg och modeller inom strategi, produktutveckling, supply chains mm.

Översatt från originalet The New Lean Toolbox. Boken är även kompletterad med svensk lean-kunskap.

Pris: 500 kr


Se helheten Kartläggning av värdeflöden

Dan Jones och Jim Womack

Kartläggning och förbättring av värdeflöden i hela försörjningskedjor.

Pris: 500 kr


Skapa kontinuerliga flöden

Mike Rother och Rick Harris

En fortsättning till ”Lära sig att se”. Medan ”Lära sig se” handlar om att kartlägga flöden och identifiera problemområden handlar denna handbok mer om hur man löser problem och skapar kontinuerliga flöden.

Utgiven av Plan Utbildning i samarbete med Lean Forum.

Pris: 500 kr


Från Frustration till Flow med lean@home

Eva Jarlsdotter

En grundpelare i lean är tanken om flöden. Ditt hem är fullt av dem – många är trassliga och tidsödande och du kan frigöra tid, pengar och energi genom att arbeta med flöden på rätt sätt. Detta är din guide till lean@home.

Boken har utgått ur vårt sortiment, men finns att köpa på exempelvis Bokus eller Adlibris.

Pris: 0 kr


Respekten för människan

Robert Kusén och Arne Ljung

Varför är det så få verksamheter som lyckas med Lean? De allra flesta kommer inte ens i närheten av de resultat som denna ledningsfilosofi bevisligen har förmåga att skapa. En av de vanligaste orsakerna är att man inte lyckas involvera alla medarbetarna i förbättringsarbetet vilket har sin grund i att ledarna inte förstår eller klarar av att leva upp till betydelsen av värderingen ”respekten för människan”. I den här boken får du kliva in bakom kulisserna på Scania, som länge ansetts som en av de mest framgångsrika verksamheterna i att tillämpa Lean och involvera sina medarbetare. Genom verkliga berättelser kommer du förstå vad som krävs för att fullt ut omsätta detta helt nya ledarskap.

Pris: 255 kr


Skapa Lean-återförsäljare Utgiven av Lean Enterprise Academy i samarbete med ICDP

David Brunt och John Kiff.

I den här handboken presenteras praktiska steg för att uppnå en förändring enligt leanprinciperna inom försäljning och service. Med bilservice och reparation som exempel visas hur pionjärer inom området har fördubblat produktionen, minskat antalet missnöjda kunder och personalomsättningen, samtidigt som de väsentligt har ökat nettomarginalen och värdet på verksamheten. Metoderna har testats av författarna under flera års tid inom återförsäljare i Europa.

Pris: 400 kr


Pris och leveransinformation

Alla priser är exklusive 6% moms. Ordrar skickas inom en vecka. Betalning sker mot faktura med 30 dagars betalningsvillkor.

Kostnad för frakt tillkommer. Vi använder i normalfallet DHL som leverantör.

  • Privatpersoner inom Sverige. Enhetspriset för frakt är 65 kr inklusive moms. Paketet skickas till närmaste DHL-ombud.
  • Företag och organisationer inom Sverige. Enhetspriset för frakt är 80 kr exklusive moms. Leverans sker till den angivna adressen (ej boxadress).
  • Leverans utanför Sverige. Faktiska kostnader för leverans med DHL eller annat fraktbolag debiteras. Utanför EU kan tullavgifter och tulladministrationsavgifter tillkomma.

Din beställning och kontaktuppgifter

Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.