Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
THINK TANK

Lean för Innovation – De tre stegen till effektiv produktutveckling

- 26 juni, 2014

Sommaren här och arbetet med höstens Lean-konferens är i full gång. Årets tema är ”Lean = Innovation” och kommer att belysa hur innovation och lean hänger ihop ur många olika perspektiv. Ofta hamnar fokus på hur lean-principerna kan användas inom produkutveckling vilket min artikel nedan kommer att handla om.

Faktum är att de företag som kommit längst i arbetet med att koppla lean-principer till innovation har lanserat 2-6 gånger fler produkter per år. Och det med samma resurser som innan. De har dessutom högre vinstmarginaler och nöjdare kunder, som verkligen gillar produkterna och rekommenderar dem till vänner.

För att få fram fungerande idéer behöver man lägga mycket större tyngd på att skapa värden, inte bara att återskapa dem och minimera slöserier. Bra produkter levererar mycket värde till användarna.

Produktutveckling i tre steg

Innovation och produktutveckling ur ett lean-perspektiv kan sammanfattas i tre faser. Lite förenklat kan det sägas att kundvärdet tänks ut och planeras i första fasen, skapas i andra fasen för att sedan återskapas och vidareutvecklas i den tredje. Med så lite slöseri som möjligt över hela förloppet.

Fas 1 – Att lösa kundproblem och skapa kundvärde

I första fasen samlas kunskap in om kunderna, användarna, användningen mm, så att produktutvecklarna har en förstklassig uppfattning om vilken nytta produkten ska göra. När insikterna kombineras med insikter om teknik, tidigare lösningar, tillverkningsprocesser och tillverkningsmöjligheter så att produkten på ett rimligt riskfritt sätt kan utvecklas och tillverkas. I detta används Lean-principer som värde, pull, kunskapshantering, problemlösning, visualisering och tvärfunktionellt arbete. En framgångsfaktor är också ett kunskapsbyggande inom teknik och lösningar som gör att projekttiden till lansering kortas så man kan ligga steget före konkurrenterna.

Fas 2 – Att konstruera produkten

I den andra fasen ska produkten konstrueras så att den får de egenskaper som var planerat och att den går att producera till satta kostnads- och kvalitetsmål.

Det tvärfunktionella teamet som tänkte ut produkten i första fasen planerar nu och genomför konstruktions-, verifierings- och produktionssättningsarbetet. Nu fungerar visuell ledning bra tillsammans med pull och taktning som kan ske med hjälp av stegen i planeringen och pulsmöten.

Innovationsarbetet innebär att man behöver gå in i nya och delvis okända områden. Det betyder att överraskningar och nya problem kan dyka upp under arbetet. Därför är det inte optimalt att planera arbetet till 100% utan snarare till tex 80% för att få lite slack. Arbetet genoms i steg med konkreta delmål, där man i varje stegskifte detaljplanerar nästa steg baserat på det läge, den kunskap och de beslut man har vid det tillfället. Överraskningar och problem som uppkommer skapar en sorts varians som är naturlig och man behöver alltså optimera för att hantera den. Ibland kan variansen till och med bidra till att skapa en innovativ produkt. Exempelvis kan vara ett oväntat resultat förbättra produkten eller göra en annan produkt möjligt. Ett sådant känt exempel är PostIt-lapparna.

Fas 3 – Att tillverka och lansera produkten

Den tredje fasen innefattar tillverkning, produktlansering samt att ta hand om återföring och erfarenheter för att kunna anpassa och förbättra produkten under dess livscykel. En överföring till produktionsprocessen sker, hela försörjningskedjan utvecklas, verifieras, produktionen sätts igång och produkterna börjar levereras.

Innovations-arbetet i den här fasen handlar om att följa produkterna på marknaden, lösa problem, förbättra funktioner och även att i vissa fall kunna göra kund-anpassningar. Detta arbete kan göras av mer kontinuerliga produkt-team som använder dagliga pulsmöten med prioriteringar och ett kanban baserat sätt att styra arbetet.

Tillverkningen och leveranserna av produkterna följer Lean-principerna för produktion. Exempel är visuell ledning, ”Just In Time”-leveranser, flödeskartläggning, taktning, standarder, ordning och reda. Här behöver man optimera för att skapa ett repetitivt förlopp och minska variansen genom t ex ett uthålligt förbättringsarbete. Sammantaget når företagen en högre effektivitet genom att jobba med rätt saker på rätt sätt, dvs. jobba nära kund och användning, förbereda produktprojekten systematiskt och sen driva dem effektivt – allt med hjälp av ett visuellt ledningssystem för innovation – Pulsrummet.

En erfarenhet från arbetet med detta är att ideerna och principerna låter enkla. En observation är dock att endast en minoritet av företagen som börjar med detta får bra effekt av arbetet. En mycket intressant fråga är varför det kan vara så och vad som egentligen krävs för att få det att fungera bra.

Dela gärna med er av tankar och erfarenheter kring arbete med innovation kopplat till Lean-principerna på Lean Forums Facebook-sida

Bli medlem

Få tillgång till vårt nyhetsbrev och inbjudningar till aktiviteter helt kostnadsfritt.

Think Tank Flash

Sjukvården styr mot bättre värde

Svensk sjukvård står inför många utmaningar som t.ex. hög andel vårdskador hos sjukhusvårdade patienter, bristfällig koordination mellan olika vårdgivare, suboptimala processer, och problem med följsamhet till bästa evidens. Värdebaserad vård…

Läs mer
Think Tank Flash

Vårt nyårslöfte: Vi lovar att inte sluta!

Det har varit ett spännande år och vi har under 2014 sett utveckling och engagemang hos medarbetare och chefer som ger ett rus i kroppen och energi till att fortsätta…

Läs mer
Think Tank Flash

Jeff Liker i Laholm

Det är inte mycket som från utsidan skvallrar om att det skulle vara något särskilt med Rejmes bilhall i Laholm. Industriområde, bilförsäljning, verkstad… Men det är det som inte syns…

Läs mer
Think Tank Flash

Svårknäckta nötter har inte hårda skal

I alla de verksamheter som jag mött under mina snart 20 år som praktisk tränare och konsult i förbättringsarbete, har många problemställningar och utmaningar i verksamheten känts som svårknäckta nötter.…

Läs mer

Publicera

Logga in eller skapa konto f?r att publicera artiklar, boktips, videos och evenemang.

Lean Forum

Lean Forum ?r en ideell f?rening med uppgift att vara samh?llets ledande inspirat?r och informat?r f?r att maximera v?rde och att minimera sl?seri. Varje ?r uppm?rksammar vi f?red?men inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.