Du anv?nder en f?r?ldrad webbl?sare, hemsidan kan d?rmed se lite konstig ut. Uppdatera din webbl?sare f?r en b?ttre upplevelse.
News Flash

Lars Sörqvist: Storsatsning på lärande krävs för att möta konkurrensen från Kina, Indien och Sydkorea

Rikard Sjöström – 24 augusti, 2017

En av dem som medverkar på Lean Forum 2017 är Lars Sörqvist. Han är partner på Sandholm Associates, docent vid KTH och vice president för International Academy for Quality, vilket är den FN-anknutna organisation som sedan 60-talet har som uppgift att samordna kvalitetsarbetet globalt.
lars_sorqvist

Du leder en framtidsworkshop på Lean Forum 2017. Vad är en framtidsworkshop?
– Under denna dag kommer vi att fokusera på vart Lean, kundorienterat verksamhetsutvecklingsarbete och kvalitetsledning är på väg. Vad händer i omvärlden? Vad gör de ledande organisationerna? Vilka nya tekniker och metoder håller på att utvecklas? Hur påverkas vårt arbete av digitalisering och ny teknik? Hur ska vi utnyttja den kunskap som finns inom vårt område för att bidra till innovation och nytänkande? Detta och andra liknande frågor kommer vi att diskutera och arbeta med under denna workshop. Min förhoppning är att deltagarna efter dagen ska ha en ökad insikt om vad som sker i omvärlden, hur detta påverkar oss samt hur vi på bästa sätt kan agera för att möta framtiden framgångsrikt.

Du har en global utblick med djup insikt i Kinas, Indiens och Sydkoreas utveckling. Kan du ge några exempel från utvecklingen där som vi i Sverige borde känna till?
– Sedan många år sker mycket systematiska och målmedvetna satsningar på kvalitet och verksamhetsutveckling i regioner som vi hittills inte förknippat med kvalitet och högt värdeskapande. Parallellen till det arbete som en gång i tiden skedde i Japan är påtaglig. Under efterkrigstiden var kvaliteten på japanska varor usel, men genom systematiskt förbättringsarbete förankrat på högsta ledningsnivå skedde ett totalt paradigmskifte. Japansk kvalitet och det ambitiösa arbete som låg bakom detta kom under 1980-talet att bli en målbild för många västerländska organisationer. Ur detta föddes Leanbegreppet. Nu sker samma utveckling i Kina, Indien och Sydkorea.

– Det som är slående i de organisationer som ligger långt fram i denna utveckling är det oerhört starka engagemang som finns i verksamheternas ledningar avseende förbättringsarbete. Särskilt i Kina är det dessutom imponerande att se hur ambitiös dessa satsningar stöttas av landets regering. Det handlar här om en nationell satsning med syfte att bli världsledande kvalitetsmässigt. Enligt den aktuella kinesiska 10-årsplanen ska ”made in China” senast år 2050 representera det absolut bästa som finns att tillgå.

Vad behöver vi i Sverige göra för att möta det ökade globala konkurrenstrycket?
– Det krävs en helt annan fokus och kunskap om kvalitets- och verksamhetsutvecklingsfrågorna i våra svenska företagsledningar. Dessa frågor måste tas på allvar. Idag snackas det mycket om vikten av att ständigt förbättra, men handlingskraften och personligt engagemang lyser allt för ofta med sin frånvaro.

– Jag tror detta handlar mycket om bristande kunskaper. Kvalitet och verksamhetsutveckling har i många fall hanterats som om det bara handlar om sunt förnuft. Mycket få kvalitetsprofessionella har fått möjlighet att tillägna sig gedigna utbildningar inom sitt sakområde. Kunskapen i den genomsnittliga ledningsgruppen är relativt låg. Här krävs en storsatsning på lärande och kompetensutveckling gällande kundorienterad verksamhetsutveckling i linje med vad som bland annat skett i Kina och tidigare Japan.

Gäller detta även i offentliga organisationer?
– Ja, i allra högsta grad! Samhället ställs idag inför en enorm utmaning då vår befolkning på ett oförutsett snabbt sätt ökar genom flyktingkrisen. Helt plötsligt finns mängder av nya behov som behöver uppfyllas. Våra tillgängliga resurser lär knappast räcka under rådande förhållanden. Genom att fokusera mer på värdeskapande och smart resursanvändning skulle vi dock kunna nå mycket längre. Idag är slöserierna gigantiska. Dessa resurser behövs nu för att skapa viktiga värden.

Till sist, vilken är din utmaning just nu?
– Min största utmaning är att som rådgivare, forskare och opinionsbildare på olika sätt försöka skapa medvetenhet och förståelse för den utveckling som pågår. Många ledningar och beslutsfattare verkar sakna insikt. Vi måste ändra på detta snabbt. Just nu börjar de första aktörerna från Kina, Indien och Sydkorea på allvar komma i kapp vår industri. Se bara på hur Huawei håller på att konkurrera ut Ericsson. Vi behöver agera nu. Alla möjligheter finns, men om vi inte kommer igång snarast är jag mycket osäker på om vår västerländska industri kommer att få en andra chans. Japanernas kvalitetsrelaterade framgångar omdefinierade ett antal marknader på 80-talet. Detta trots att Japan är ett litet land. Nu handlar det om länder med helt annan storlek och förmåga. Missar vi detta är jag orolig för att världskartan avseende välstånd och ekonomi fullständigt kommer att ritas om. Till vår nackdel…

Här kan du läsa en debattartikel som Lars skrev i Dagens Industri: Se upp – snart går Kina om!

Se hela programmet för Lean Forum 2017

News Flash

Spännande studiebesök på Parker Hannifin

Den 6 och 13 mars bjöd en av de två vinnarna av Svenska Leanpriset 2018, Parker Hannifin Pumps and Motors i Trollhättan, in till studiebesök. Efter en introduktion till företagets…

Läs mer
News Flash

Möt vinnarna av Leanpriset på Plan-konferensen

Missar du studiebesöken hos vinnarna av Svenska Leanpriset? På Plan-konferensen i Malmö 2-3 april har du chansen igen. Parker Hannifin och Cancerrehab vid Skånes Universitetssjukvård medverkar i samma parallella session.…

Läs mer
News Flash

Välkommen att söka till Svenska Leanpriset 2019

Välkommen att söka till priset och utses till det företag eller organisation som lyckats föredömligt med att utveckla sin verksamhet med stöd av leanfilosofin, genom att förbättra sina flöden, utveckla medarbetare och partners och…

Läs mer
News Flash

Studiebesök på 2018 års vinnare och finalister av Svenska Leanpriset

Svenska Leanpriset delades 2018 ut till Cancerrehabiliteringsmottagningen på Skånes universitetssjukvård och Parker Hannifin i Trollhättan. Förutom vinnarna var även Saltå Kvarn finalist, som har uppnått fantastiska resultat på förhållandevis kort tid.…

Läs mer
Lean Forum

Lean Forum är en ideell förening med uppgift att vara samhällets ledande inspiratör och informatör för att maximera värde och att minimera slöseri. Varje år uppmärksammar vi föredömen inom lean genom att dela ut Svenska Leanpriset.